STATUT STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

tekst jednolity

uwzględniający uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 19.03.2011 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich", w dalszej części statutu zwane: Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi podmiotami, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe oraz sekcje. Oddziały   mogą uzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Oddziały bez osobowości prawnej
  korzystają   z   osobowości   prawnej   Stowarzyszenia   na   podstawie   pełnomocnictw   Zarządu Głównego.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem  zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania lub współpracować z nimi.

§ 5

Stowarzyszenie   ma   prawo   używać   pieczęci   okrągłej   z   napisem   w   otoku:   "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich", pośrodku: "Zarząd Główny" oraz pieczęci podłużnej z napisem:
"Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich" - "Zarząd Główny" lub  "Oddział w ..................".

§ 6

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 7

 1. Stowarzyszenie   jest   organizacją   pozarządową   działającą   nie   dla   zysku,   lecz   dla   dobra wspólnego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz
  1. Środowiska zawodowego psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów i doradców,
  2. Osób zainteresowanych rozwojem osobistym,
  3. Osób cierpiących z powodu chorób psychicznych oraz różnego rodzaju problemów psychicznych (kryzysy, uzależnienia, problemy rodzinne, utrata pracy itd.)
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.
 2. Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny zwartościami chrześcijańskimi.
 3. Stworzenie   forum,   łączącego   psychologów   chrześcijańskich   (zarówno   katolików,   jak   i chrześcijan   innych   wyznań),   pragnących   możliwie   pełnie   przeżywać   swoje   powołanie zawodowe w duchu Ewangelii.
 4. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej. Działalność   na   rzecz   rozwoju   psychologii   teoretycznej   i   stosowanej,   a   w   szczególności poznawanie i rozwijanie tych metod pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i poradnianej, które pozostają w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań i wymiany doświadczeń oraz poznawanie technik pracy terapeutycznej, stosowanych przez psychologów chrześcijańskich.
 2. Organizowanie sesji naukowych, szkoleń i konferencji.
 3. Prowadzenie chrześcijańskich ośrodków poradnictwa i terapii.
 4. Działalność wydawniczą.
 5. Współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi.
 6. Prowadzenie spotkań i odczytów dla środowisk zainteresowanych problematyką psychoterapii i rozwoju życia religijnego.
 7. Inicjowanie i organizowanie prac naukowo - badawczych oraz prowadzenie badań własnych w zakresie psychoterapii.
 8. Organizowanie działań mających na celu rozwój własny (psychiczny i duchowy) członków Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie sekcji specjalistycznych, zajmujących się pogłębianiem wiedzy w dziedzinie psychologii, psychoterapii i poradnictwa oraz ich relacji do teologii życia wewnętrznego czy antropologii biblijnej.
 10. Współpraca z innymi placówkami i organizacjami   terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
 11. Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.
 12. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi.
 13. Prowadzenie działalności medycznej, leczniczej, zakładanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 10

 1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność odpłatną i nieodpłatną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
  Nr 96, poz. 873 z późń. zmianami).
 2. Statutowa działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie wskazanym:
  1. w § 9, pkt 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 - poprzez prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii i pedagogiki, realizację badań stosowanych, to jest badań podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowanych na konkretne zastosowania praktyczne, w dziedzinie psychologii, psychoterapii i pedagogiki (72.20.Z)
  2. w § 9, pkt 4 – poprzez wydawanie książek (58.11.Z), czasopism (58.13.Z), biuletynów i innych wydawnictw periodycznych (58.14.Z),  płyt CD, DVD i kaset video (59.20.Z) oraz ich dystrybucja (59.13.Z)
  3. w § 9, pkt 8 – poprzez organizowanie dni skupienia i rekolekcji (94.91. Z).
  4. w § 9, pkt. 3 - poprzez działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną; zespołową działalność psychologów i psychiatrów, mającą na celu udzielanie usług pomocy psychologicznej   (badanie i terapia psychologiczna) i psychoterapii indywidualnej i grupowej, w ramach specjalistycznych placówek oraz w domu pacjenta osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej, psychoterapię, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, konsultacje i doradztwo związane z problemami psychicznymi i kryzysami życiowymi (85.60.Z, 86.90.E,88.99.Z)
  5. w § 9, pkt. 13 - poprzez praktykę lekarską, realizację usług w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, w szczególności działalność mającą na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej (86.22.Z)
 3. Statutowa działalność odpłatna  prowadzona jest w zakresie wskazanym:
  1. w § 9, pkt. 3 - poprzez działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną; zespołową działalność psychologów i psychiatrów, mającą na celu udzielanie usług pomocy psychologicznej   (badanie i terapia psychologiczna) i psychoterapii indywidualnej i grupowej, w ramach specjalistycznych placówek oraz w domu pacjenta osobom znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej, psychoterapię, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, konsultacje i doradztwo związane z problemami psychicznymi i kryzysami życiowymi (85.60.Z, 86.90.E,88.99.Z)
  2. w § 9, pkt. 13 - poprzez praktykę lekarską, realizację usług w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, w szczególności działalność mającą na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej (86.22.Z)
  3. w § 9, pkt 4 – poprzez wydawanie książek (58.11.Z), czasopism (58.13.Z), biuletynów i innych wydawnictw periodycznych (58.14.Z), płyt CD, DVD i kaset video (59.20.Z) oraz ich dystrybucja (59.13.Z).
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
  1. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  2. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  3. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 5. Oddziały Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną określają zakres prowadzonej  przez siebie działalności odpłatnej  i gospodarczej w przyjętym przez Zarząd Oddziału Regulaminie.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba będąca chrześcijaninem, pragnąca realizować   swoje   powołanie   zawodowe   w   duchu   Ewangelii   oraz   akceptująca   cele Stowarzyszenia,   posiadająca   dyplom   psychologa   lub   inny   dokument,   upoważniający   do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, lub osoba posiadająca dyplom
  ukończenia Studium Poradnictwa SPCh.
 2. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do udziału w bieżących pracach Stowarzyszenia oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu i kodeksu etycznego Stowarzyszenia.
  2. regularnego płacenia składek.
 4. Nabycie   członkostwa   zwyczajnego   Stowarzyszenia   następuje   na   mocy   uchwały   Zarządu odpowiedniego oddziału, a tam, gdzie takiego oddziału nie ma, na mocy uchwały Zarządu Głównego,   powziętej   na   wniosek   osoby   zainteresowanej,   rekomendowanej   przez   dwóch członków Stowarzyszenia, lub jednego członka Stowarzyszenia oraz proboszcza swojej parafii lub innego przedstawiciela wspólnoty chrześcijańskiej.

§ 13

 1. Członkiem   wspierającym   Stowarzyszenia   może   zostać   osoba,   która   akceptuje   cele Stowarzyszenia i popiera jego cele statutowe materialnie, organizacyjnie lub moralnie.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd odpowiedniego oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Zarząd podejmuje decyzję na drodze uchwały.
 3. Członek wspierający ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu i kodeksu etycznego Stowarzyszenia.
  2. regularnego płacenia składek.

§ 14

 1. Członkostwo   honorowe   przyznaje   się   osobom   fizycznym   szczególnie   zasłużonym   w realizowaniu celów oraz ideałów Stowarzyszenia.
 2. Członków honorowych przyjmuje Zarząd Główny na drodze jednogłośnej uchwały.
 3. Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji.

§ 15

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje:
  1. na skutek dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie właściwemu Zarządowi oddziału,
  2. na drodze uchwały Zarządu właściwego oddziału lub Zarządu Głównego w przypadku nie przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia,
  3. śmierci członka.
 2. Powiadomienie członka o podjęciu ww. uchwały następuje w ciągu 2 tygodni.
 3. Odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustania członkostwa zwyczajnego można złożyć w terminie do 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o podjęciu ww. uchwały.
 4. Przynależność  do Stowarzyszenia  członka wspierającego ustaje na drodze analogicznej  jak członkostwo zwyczajne.

Rozdział IV

Władze naczelne Stowarzyszenia

§ 16

 1. Naczelnymi organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  2. Zarząd Główny
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Komisja Etyczno-Mediacyjna.
 2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 17

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego za okres jego kadencji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
 4. Wybór członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyczno-Mediacyjnej w głosowaniu tajnym.
 5. Określenie   procentu   składek   członkowskich,   przekazywanych   z   oddziałów   terenowych   do Zarządu Głównego.
 6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu oddziału terenowego.
 8. Podejmowanie   uchwał   o   zmianie   statutu,   rozwiązaniu   Stowarzyszenia,   bądź   w   innych, szczególnie ważnych dla Stowarzyszenia sprawach.

§ 18

 1. Walne   Zgromadzenie   Stowarzyszenia   zwoływane   jest   corocznie   nie   później   niż   do   końca pierwszego kwartału.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę obecnych  członków.
 3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Główny na mocy własnej uchwały lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamiając pisemnie członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad.

§ 19

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków oraz przewodniczący oddziałów terenowych i Sekcji.
 2. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 3. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez przewodniczącego Zarządu Głównego lub z jego upoważnienia przez innego członka Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 5. W okresie kadencji Zarząd Główny może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, z tym że nie więcej niż 3 osoby.
 6. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym  wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Zarządy oddziałów terenowych lub Sekcji mogą oddelegować swego członka, w zastępstwie przewodniczącego, na obrady Zarządu Głównego z prawem głosu.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu (w sposób określony w § 19 p 3 oraz § 32 p 1 ).
 2. Podejmowanie   uchwał   między   obradami   Walnego   Zgromadzenia   Stowarzyszenia,   w   tym zatwierdzanie   rocznych   sprawozdań   z   działalności   Stowarzyszenia   oraz   oddziałów Stowarzyszenia nieposiadających osobowości prawnej.
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 5. Powoływanie oddziałów terenowych oraz wyrażenie zgody na ubieganie się przez nie o osobowość prawną.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 7. Powoływanie sekcji, komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych jako organów pomocniczo-wykonawczych oraz określanie regulaminów ich działania.
 8. Zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia.
 9. Powoływanie zarządu komisarycznego w Oddziale, w którym władze utraciły zdolność pełnienia swych funkcji statutowych celem zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia dla wyboru nowych władz oraz - do czasu wyboru Zarządu - do reprezentowania Oddziału oraz prowadzenia bieżącej działalności.
 10. Opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 11. Udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów oraz występowania w imieniu Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Uchwały Zarządy Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 4. Komisja Rewizyjna może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, z tym że nie więcej niż 1 osobę.
 5. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Głównego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia i jego oddziałów pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego lub Zarządu odpowiedniego Oddziału oraz Sekcji   z wnioskami, wynikającymi  z ustaleń kontroli i żądać ich terminowej realizacji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności, a także wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 5. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Komisja Etyczno-Mediacyjna stoi na straży przestrzegania norm etycznych uznawanych przez Stowarzyszenie.
 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności Stowarzyszenia lub jego członków, w szczególności składanych przez klientów SPCh.
 3. Komisja   Etyczno-Mediacyjna   liczy   3   członków,   którzy   wybierają   spośród   siebie przewodniczącego i sekretarza.
 4. Kadencja Komisji Etyczno-Mediacyjnej trwa 3 lata.
 5. Członkiem Komisji Etyczno-Mediacyjnej może być osoba o nieposzlakowanej opinii, z co najmniej 10-letniem stażem pracy w zakresie pomocy psychologicznej. Co najmniej dwóch członków Komisji musi być psychoterapeutami.
 6. Szczegółowy sposób działalności Komisji Etyczno-Mediacyjnej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 7. Komisja Etyczno-Mediacyjna po odbyciu stosownego postępowania, może w stosunku do osoby lub osób, których dotyczy skarga:
  1. wydać zalecenia,
  2. udzielić upomnienia lub nagany,
  3. zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
  4. wystąpić do ZG z wnioskiem o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
 8. Od orzeczeń Komisji Etyczno-Mediacyjnej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 9. W okresie kadencji Komisja Etyczno-Mediacyjna może dokooptować 1 członka na miejsce osoby ustępującej lub skreślonej z zachowaniem wymogów pkt. 5.

Rozdział V

Władze terenowe

§ 25

 1. Terenową jednostką organizacyjną jest oddział wojewódzki powoływany przez Zarząd Główny.
 2. Oddział wojewódzki prowadzi działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
 3. Oddziały tworzone są na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 4. Na terenie województwa Oddziały  mogą tworzyć bezpośrednio im podległe filie terenowe.
 5. Oddziały terenowe zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu.
 6. Zarząd Główny ma prawo kontroli merytorycznej i finansowej oddziału Stowarzyszenia.

§ 26

Władzami oddziału terenowego są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 27

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału corocznie nie później niż do końca pierwszego kwartału.
 3. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;
  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału za okres jego kadencji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
  4. wybór członków Zarządu Oddziału.
 4. Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 28

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 członków, którzy wybierają spośród siebie w zależności od liczby członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika lub przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Oddział Stowarzyszenia jest reprezentowany na zewnątrz przez przewodniczącego Zarządu Oddziału lub z jego upoważnienia przez innego członka Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.
 4. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu (w sposób określony w § 28 pkt. 2 oraz § 32 pkt. 2);
  2. kierowanie   działalnością   oddziału   zgodnie   z   postanowieniami   Statutu   Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego;
  3. uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Oddziału Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 6. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
 7. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować 1 członka Stowarzyszenia na miejsce osoby ustępującej lub skreślonej.
 8. Członkiem Zarządu Oddziału może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z minimum 2 osób.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu merytorycznej i finansowej działalności Oddziału Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać ich terminowej realizacji.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zgromadzeniu oddziału sprawozdanie ze swej działalności, a także wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
 7. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem odrębnym od Zarządu Oddziału i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 9. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. darowizn, spadków i zapisów, dochodów własnych, w tym pochodzących z działalności określonej w § 10.

§ 32

 1. Oświadczenia w sprawach finansowych Stowarzyszenia są składane przez co najmniej 2 z 4 członków Zarządu Głównego działających łącznie: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.
 2. Oświadczenia w sprawach finansowych Oddziału Stowarzyszenia są składane przez co najmniej 2 z 3 członków Zarządu Oddziału działających łącznie.
 3. Oświadczenia w sprawach finansowych muszą być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.

§ 33

Majątkiem Oddziału zarządza Zarząd Oddziału z obowiązkiem przekazywania corocznie do Zarządu Głównego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia procentu wpłaconych składek członkowskich.

Rozdział VII

Wolontariusze

§ 34

 1.  Wolontariuszami Stowarzyszenia są   osoby, które w wyniku zawartego porozumienia, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późń. zmianami).
 2. Wolontariuszem Stowarzyszenia może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia. Osoba niepełnoletnia może być wolontariuszem pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

Rozdział VIII

Przepisy szczególne

§ 35

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie   organów   oraz   pracownicy  pozostają   w   związku   małżeńskim,   we   wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub   powinowactwa   w   linii   bocznej   do   drugiego   stopnia   albo   są   związani   z   tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu     towarów   lub   usług   od   podmiotów,   w   których   uczestniczą   członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 37

 1. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej   połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób.
 2. W przypadku określonym w punkcie 1 drugi termin może być ogłoszony nie wcześniej niż dwa tygodnie po pierwszym terminie.

§ 38

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.