STATUT STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków

w dniu 17 marca 2018 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich", w dalszej części statutu zwane: Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi podmiotami, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenoweoraz sekcje. Oddziały mouzyskiwać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego. Oddziały bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na podstawie pełnomocnictw Zarządu Głównego.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych organizacjio podobnym profilu działania lub współpracować z nimi.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich" oraz pieczęci podłużnej z napisem: "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich" -"Zarząd Główny" lub "Oddział w ..................".

§ 6

Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 7

 1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku, lecz dla dobra wspólnego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz:
  1. Środowiska zawodowego psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów i doradców,
  2. Osób zainteresowanych rozwojem osobistym,
  3. Osób cierpiących z powodu chorób psychicznych oraz różnego rodzaju problemów psychicznych (kryzysy, uzależnienia, problemy rodzinne, utrata pracy itd.)
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.
 2. Ochrona zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej, realizowana w sposób zgodny zwartościami chrześcijańskimi.
 3. Stworzenie forum, łączącego psychologów chrześcijańskich (zarówno katolików, jak i chrześcijan innych wyznań), pragnących możliwie pełnie przeżywać swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii.
 4. Poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskich koncepcji osoby ludzkiej.
 5. Działalność na rzecz rozwoju psychologii teoretycznej i stosowanej, a w szczególności poznawanie i rozwijanie tych metod pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i poradnianej, które pozostają w zgodzie z chrześcijańską wizją człowieka.
 6. Sfera zadań publicznych Stowarzyszenia obejmuje zadania w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działalności na rzecz integracji ireintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  3. ochrony i promocji zdrowia;
  4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy izagrożonych zwolnieniem z pracy;
  6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  7. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  8. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka;
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań i wymiany doświadczeń oraz poznawanie technik pracy terapeutycznej, terapeutycznej, stosowanych przez psychologów chrześcijańskich.
 2. Organizowanie sesji naukowych, szkoleń i konferencji.
 3. Prowadzenie chrześcijańskich ośrodków poradnictwa i psychoterapii.
 4. Działalność wydawniczą.
 5. Współpraca z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi.
 6. Prowadzenie spotkań i odczytów.
 7. Inicjowanie i organizowanie prac naukowo - badawczych oraz prowadzenie badań własnych w zakresie psychoterapii.
 8. Organizowanie działań mających na celu rozwój własny (psychiczny i duchowy) członków Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie sekcji specjalistycznych, zajmujących się pogłębianiem wiedzy w dziedzinie psychologii, psychoterapii i poradnictwa oraz ich relacji do teologii życia wewnętrznego czy antropologii biblijnej.
 10. Współpraca z innymi placówkami i organizacjami terapeutycznymi, wychowawczymi i lekarskimi.
 11. Inicjowanie lub konsultowanie programów ochrony zdrowia psychicznego, programów edukacyjnych itp.
 12. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności oraz organizacjami międzynarodowymi.
 13. Prowadzenie działalności medycznej, leczniczej, zakładanie i prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 10

 1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność odpłatną i nieodpłatną na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.zdnia 8 listopada 2011 r. Dz.U.z 2016 poz. 1817).
 2. Statutowa działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie wskazanym:
  1. w § 9, pkt 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 - poprzez prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie psychologii i pedagogiki, realizację badań stosowanych, to jest badań podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowanych na konkretne zastosowania praktyczne, w dziedzinie psychologii, psychoterapii i pedagogiki (72.20.Z)
  2. w § 9, pkt 4 – poprzez wydawanie książek (58.11.Z), czasopism (58.13.Z), biuletynów i innych wydawnictw periodycznych (58.14.Z),  płyt CD, DVD i kaset video (59.20.Z) oraz ich dystrybucja (59.13.Z)
  3. w § 9, pkt 8 – poprzez organizowanie dni skupienia i rekolekcji (94.91.Z).
  4. w § 9, pkt. 3 - poprzez działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną; zespołową działalność psychologów i psychiatrów, mającą na celu udzielanie usług pomocy psychologicznej (badanie i terapia psychologiczna), psychoterapii indywidualnej i grupowej, w ramach specjalistycznych placówek oraz w domu pacjenta osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej, psychoterapię, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, konsultacje i doradztwo związane z problemami psychicznymi i kryzysami życiowymi (85.60.Z, 86.90.E, 88.99.Z)
  5. w § 9, pkt. 13 - poprzez praktykę lekarską, realizację usług w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, w szczególności działalność mającą na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej (86.22.Z)
 3. Statutowa działalność odpłatna  prowadzona jest w zakresie wskazanym:
  1. w § 9, pkt. 3 - poprzez działalność psychologiczną i psychoterapeutyczną; zespołową działalność psychologów i psychiatrów, mającą na celu udzielanie usług pomocy psychologicznej   (badanie i terapia psychologiczna), psychoterapii indywidualnej i grupowej, w ramach specjalistycznych placówek oraz w domu pacjenta osobom znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej, psychoterapię, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, konsultacje i doradztwo związane z problemami psychicznymi i kryzysami życiowymi (85.60.Z, 86.90.E, 88.99.Z)
  2. w § 9, pkt. 13 - poprzez praktykę lekarską, realizację usług w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej, w szczególności działalność mającą na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej (86.22.Z)
  3. w § 9, pkt 4 – poprzez wydawanie książek (58.11.Z), czasopism (58.13.Z), biuletynów i innych wydawnictw periodycznych (58.14.Z), płyt CD, DVD i kaset video (59.20.Z) oraz ich dystrybucja (59.13.Z).
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
  1. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  2. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  3. PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  4. PKD 68.20.Z działalność związana z wynajmemi zarządzaniemnieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 5. Oddziały Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną określają zakres prowadzonej  przez siebie działalności odpłatnej  i gospodarczej w przyjętym przez Zarząd Oddziału Regulaminie.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba będąca chrześcijaninem, pragnąca realizować   swoje   powołanie   zawodowe   w   duchu   Ewangelii   oraz   akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca dyplom psychologa lub inny dokument, upoważniający do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, lub osoba posiadająca dyplom ukończenia Studium Poradnictwa SPCh.
 2. Członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do udziału w bieżących pracach Stowarzyszenia oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu i kodeksu etycznego Stowarzyszenia.
  2. regularnego płacenia składek,
  3. niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie adresu e-mailowego.
 4. Nabycie członkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu odpowiedniego oddziału, a tam, gdzie takiego oddziału nie ma, na mocy uchwały Zarządu Głównego, powziętej na wniosek osoby zainteresowanej, rekomendowanej przez dwóch członków Stowarzyszenia, lub jednego członka Stowarzyszenia oraz proboszcza swojej parafii lub innego przedstawiciela wspólnoty chrześcijańskiej.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która akceptuje cele Stowarzyszenia i popiera jego cele statutowe materialnie, organizacyjnie lub moralnie.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd odpowiedniego oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji złożonej przez członka Stowarzyszenia.. Zarząd podejmuje decyzję na drodze uchwały.
 3. Członek wspierający ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu i kodeksu etycznego Stowarzyszenia,
  2. regularnego płacenia składek,
  3. niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie adresu e-mailowego.
 5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat.
 6. Emeryci, renciści, studenci do 26 roku życia mogą ubiegać się o zniżkę w opłacie składki członkowskiej do 50% jej wysokości. Zarząd Główny lub odpowiednio Zarząd oddziału terenowego Stowarzyszenia może podjąć uchwałę w sprawie udzielenia takiej zniżki. Dotyczy to zarówno członków zwyczajnych jak i wspierających.

§ 14

 1. Członkostwo honorowe przyznaje się osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizowaniu celów oraz ideałów Stowarzyszenia.
 2. Członków honorowych przyjmuje Zarząd Główny na drodze jednogłośnej uchwały.
 3. Członek honorowy ma prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia oraz do zgłaszania uwag i propozycji.
 4. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze, o ile nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje:
  1. na skutek dobrowolnego wystąpienia, złożonego na piśmie właściwemu Zarządowi oddziału,
  2. w przypadku nie przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenianadrodze uchwały Zarządu właściwego miejscowo oddziałuterenowegolub Zarządu Głównego,
  3. śmierci członka,
  4. na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, na drodze uchwałyZarządu właściwego miejscowo oddziału terenowego lub Zarządu Głównego.
 2. Powiadomienie członka o podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1a, 1b, lub 1d powyżej, następuje w ciągu 2 tygodni poprzez nadanie powiadomienia wraz z uchwałą listem poleconym na adres członka Stowarzyszenia lub w inny sposób wskazany przez członka Stowarzyszenia.
 3. Odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustania członkostwa zwyczajnego można złożyć w terminie do 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o podjęciu ww. uchwały.
 4. Przynależność do Stowarzyszenia członka wspierającego ustaje na drodze analogicznej  jak członkostwo zwyczajne.

Rozdział IV

Władze naczelne Stowarzyszenia

§ 16

 1. Naczelnymi organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
  2. Zarząd Główny
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Komisja Etyczno-Mediacyjna.
 2. Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 17

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego za okres jego kadencji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.
 4. Wybór członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyczno-Mediacyjnej w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji.
 5. Określenie procentu składek członkowskich, przekazywanych z oddziałów terenowych do Zarządu Głównego.
 6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia, bądź w innych, szczególnie ważnych dla Stowarzyszenia sprawach.
 8. Uchwalanie Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest corocznie nie później niż do końca drugiego kwartału.
 2. Z wyjątkiemwskazanymi w Statucie (rozdział IX§ 36), Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny na mocy własnej uchwały lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnejw ciągu 21 dni od dnia złożenia tego wniosku, poprzez wysłanie zawiadomienia na podany przez członka Stowarzyszenia adrese-mail oraz poprzez zamieszczenie zawiadomienia na stronie internetowej Stowarzyszenia na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie zawierać informacje o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia oraz o proponowanym porządku obrad.

§ 19

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, stanowiący prezydium zarząduoraz prezesi oddziałów terenowych i Sekcji.
 2. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie prezesa, dwóch zastępców prezesa, sekretarza i skarbnika.
 3. Stowarzyszenie jest reprezentowane nazewnątrz przez prezesaZarządu Głównego lub z jego upoważnienia przez innego członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu Głównego są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wspólną kadencja, któratrwa 3 lata. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa także z chwilą złożenia przez niego rezygnacji.
 5. W okresie kadencji Zarząd Główny może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, z tym że nie więcej niż 3 osoby.
 6. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym  wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Zarząd Oddziału terenowego lub Zarząd Sekcji może oddelegować pisemnie swego członka, w zastępstwie prezesa, na posiedzenie Zarządu Głównego, z prawem głosu.
 8. Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną w Zarządzie Głównym funkcją, jak również mogą być przez Stowarzyszenie zatrudniani. O wysokości wynagrodzenia decyduje Zarząd Główny.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 9. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu (w sposób określony w § 19 p. 3 oraz § 32 p. 1);
 2. Podejmowanie uchwał między obradami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz oddziałów Stowarzyszenia nieposiadających osobowości prawnej;
 3. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;
 4. Uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
 5. Powoływanie oddziałów terenowych oraz wyrażenie zgody na ubieganie się przez nie o osobowość prawną;
 6. Powołanie zarządu komisarycznego w oddziale terenowym posiadającym osobowość prawną wprzypadku, gdy oddział ten wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia;
 7. Powoływanie zarządu komisarycznego w Oddziale, w którym władze utraciły zdolność pełnienia swych funkcji statutowych celem zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia dla wyboru nowych władz oraz do czasu wyboru Zarządu do reprezentowania Oddziału oraz prowadzenia bieżącej działalności;
 8. Powoływanie sekcji, komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych jako organów pomocniczo-wykonawczych oraz określanie regulaminów ich działania,
 9. Tworzenie Funduszy Celowych przeznaczonych na realizację zadań statutowych izarządzanie nimi oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia;
 10. Udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów oraz występowania w imieniu Stowarzyszenia;
 11. Opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
 12. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej pięciu z siedmiu (5 z 7) członków prezydium(jak w § 19, p.1.)W razierówności głosów decyduje głos przewodniczącego obrad, Prezesa lub Wice Prezesa Zarządu Głównego.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Mandat członka Komisji rewizyjnej wygasa także z chwilą złożenia przez niego rezygnacji.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
 6. Komisja Rewizyjna może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących lub skreślonych, z tym że nie więcej niż 1 osobę.
 7. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Głównego i nie podlegającym mu wzakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego ani pozostawać zczłonkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, wstosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 9. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia i jego oddziałów pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego lub Zarządu odpowiedniego Oddziału oraz Sekcji z wnioskami, wynikającymi  z ustaleń kontroli i żądać ich terminowej realizacji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności, a także wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 5. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Komisja Etyczno-Mediacyjna stoi na straży przestrzegania norm etycznych uznawanych przez Stowarzyszenie.
 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności Stowarzyszenia lub jego członków, w szczególności składanych przez klientów SPCh.
 3. Komisja Etyczno-Mediacyjna liczy pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Etyczno-Mediacyjnej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Mandat członka Komisji Etyczno-Mediacyjnej wygasa także z chwilą złożenia przezniego rezygnacji.
 5. Członkiem Komisji Etyczno-Mediacyjnej może być osoba o nieposzlakowanej opinii, z co najmniej 10-letniem stażem pracy w zakresie pomocy psychologicznej. Co najmniej trzech członków Komisji musi być psychoterapeutami.
 6. Szczegółowy sposób działalności Komisji Etyczno-Mediacyjnej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 7. Komisja Etyczno-Mediacyjna po odbyciu stosownego postępowania, może w stosunku do osoby lub osób, których dotyczy skarga:
  1. wydać zalecenia,
  2. udzielić upomnienia lub nagany,
  3. zawiesić w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
  4. wystąpić do ZG z wnioskiem o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
 8. Od orzeczeń Komisji Etyczno-Mediacyjnej przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 9. W okresie kadencji Komisja Etyczno-Mediacyjna może dokooptować 1 członka na miejsce osoby ustępującej lub skreślonej z zachowaniem wymogów pkt. 5.

Rozdział V

Władze terenowe

§ 25

 1. Terenową jednostką organizacyjną jest oddział terenowy powoływany i rozwiązywany przez Zarząd Główny.
 2. Oddział terenowyprowadzi działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
 3. Oddziały tworzone są na terenie województwa na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 4. Oddziały mogą tworzyć bezpośrednio im podlegle filie terenowe.
 5. Oddziały terenowe zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu.
 6. Zarząd Główny ma prawo kontroli merytorycznej i finansowej oddziału Stowarzyszenia.
 7. Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Komisji Etyczno-Mediacyjnej Stowarzyszenia nie mogą być równolegle członkami Zarządu OddziałuTerenowego, Komisji Rewizyjnej Oddziału Terenowego, z wyjątkiem prezesówZarządu Oddziałów i przewodniczących sekcji, którzy są członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 26

Władzami oddziału terenowego są:

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 27

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału corocznie nie później niż do końca pierwszego kwartału.
 3. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału za okres jego kadencji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Oddziałui członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 28

 1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 7 członków, którzy wybierają spośród siebie wzależności od liczby członków prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika lub prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Oddział Stowarzyszenia jest reprezentowany nazewnątrz przez prezesaZarządu Oddziału lub z jego upoważnienia przez innego członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu Oddziału są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Oddziałuna wspólną kadencję, która trwa 3 lata. Mandat członka Zarządu Oddziału wygasa także z chwilą złożenia przez niego rezygnacji.
 4. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu (w sposób określony w § 28 pkt. 2 oraz § 32 pkt. 2);
  2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego;
  3. uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Oddziału Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
 5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 6. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
 7. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować 1 członka Stowarzyszenia na miejsce osoby ustępującej lub skreślonej.
 8. Członkiem Zarządu Oddziału może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 9. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną w Zarządzie Oddziału funkcją, jak również mogą być przez Stowarzyszenie zatrudniani. O wysokości wynagrodzenia decyduje Zarząd Oddziału.W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Oddziału oraz wsporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnejwskazany wuchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Oddziału.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z minimum 2 osób.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Oddziału na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.Mandat członka Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa także z chwilą złożenia przez niego rezygnacji.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu merytorycznej i finansowej działalności Oddziału Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z postanowieniami statutu.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
 6. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać ich terminowej realizacji.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
 8. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zgromadzeniu Oddziału sprawozdanie ze swej działalności, a także wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
 9. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem odrębnym od Zarządu Oddziału i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 10. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, wstosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 11. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji,
 3. darowizn, spadków i zapisów, dochodów własnych, w tym pochodzących z działalności określonej w § 10.

§ 32

 1. Oświadczenia w sprawach finansowych Stowarzyszenia są składane przez co najmniej 2 z 4 członków Zarządu Głównego działających łącznie: prezesa, zastępcy prezesa i skarbnika.
 2. Oświadczenia w sprawach finansowych Oddziału Stowarzyszenia są składane przez co najmniej 2 z 3 członków Zarządu Oddziału działających łącznie.
 3. Oświadczenia w sprawach finansowych muszą być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.

§ 33

Majątkiem Oddziału zarządza Zarząd Oddziału z obowiązkiem przekazywania corocznie do Zarządu Głównego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia procentu wpłaconych składek członkowskich.

Rozdział VII

Wolontariusze

§ 34

 1.  Wolontariuszami Stowarzyszenia są osoby, które w wyniku zawartego porozumienia, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2016.1917 t.j. z dn. 2016.11.08zezmianami).
 2. Wolontariuszem Stowarzyszenia może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia. Osoba niepełnoletnia może być wolontariuszem pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.

Rozdział VIII

Przepisy szczególne

§ 35

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub   powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IX

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 36

Uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 37

 1. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób.
 2. W przypadku określonym w punkcie 1 drugi termin może być ogłoszony nie wcześniej niż dwa tygodnie po pierwszym terminie.

§ 38

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.