STATUT STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

tekst jednolity uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków

w dniu 17 marca 2018 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

ZARZĄD ODDZIAŁU  W POZNANIU

Kto może zostać członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich?

Statut SPCh stanowi, że:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba będąca chrześcijaninem,

HISTORIA ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO SPCh

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną realizować być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.